Важные документы

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЧЭБНЫЯ ПЛАНЫ

дзяржаўнай установы адукацыі

“Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна

на 2019/2020 навучальны год

(беларуская мова навучання)

 

 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана

дзяржаўнай установы адукацыі

“Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна

 

 1. Вучэбны план дзяржаўнай установы  адукацыі    “Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна (далей – установа адукацыі) распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкула  167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі на аснове тыповага вучэбнага плану    сярэдняй школы на 2019/2020 навучальны год, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.04.2019 г. № 44  «Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі на 2019/2020 навучальны год» (далей – пастанова 44)  .
 2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці:

 з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

 Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283 (са змяненнямі і дапаўненнямі) (далей – Палажэнне);

         Санітарнымі нормамі і правіламі «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджанымі пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 206 (са змяненнямі і дапаўненнямі) (далей – СанПіН);

         пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 4 верасня 2013 г. № 06-19/95 «Аб некаторых асаблівасцях арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі»;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб дзейнасці ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, структурных падраздзяленняў абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў, гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі, у 2019/2020 навучальным годзе», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 16 жніўня 2019 г .;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2019/2020 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 10 ліпеня 2019 г.

 1. Вучэбны план ўстановы адукацыі распрацаваны з улікам максімальнай дапушчальнай тыднёвай вучэбнай нагрузкі вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з дадаткам 7 да СанПіН.
 2. Вучэбны план ўстановы адукацыі ўключае ў сябе пералік вучэбных прадметаў, якія вывучаюцца на базавым (базавым і павышаным) узроўні, колькасць гадзін на тыдзень на вывучэнне кожнага з вучэбных прадметаў, колькасць вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, абавязковую і максімальную дапушчальную тыднёвую вучэбную нагрузку вучняў, агульную колькасць гадзін, якія фінансуюцца за кошт сродкаў бюджэту.

Вучэбныя гадзіны, выдзеленыя на правядзенне факультатыўных заняткаў, размяркоўваюцца на правядзенне стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, а таксама могуць выкарыстоўвацца для дзялення класа на групы пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў.

 1. У адпаведнасці з дадаткам 8 да інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2019/2020 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі» вучэбны прадмет “Грамадазнаўства” ў IX класе будзе вывучацца ў другім паўгоддзі ў аб’ёме 2 гадзіны ў тыдзень.

У сувязі з гэтым вучэбныя прадметы “Сусветная гісторыя” і “Гісторыя Беларусі” ў IX класе будуць вывучацца сінхронна, г.з. сусветная гісторыя: у I паўгоддзі – 2 гадзіны ў тыдзень, у II паўгодзі – 1 гадзіна ў тыдзень; гісторыя Беларусі: на працягу навучальнага года па 1 гадзіне на тыдзень.

 1. Дадаткова выдзяляюцца і фінансуюцца гадзіны:

         6.1. у адпаведнасці з пунктам 54  Палажэння на дзяленне класа на групы пры вывучэнні:

6.1.1. вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне”:

V клас – 1   група , 1 гадзіна;

VII клас – 1  група , 2 гадзіны;

VIII клас – 1   група , 1 гадзіна;

IX клас – 1   група , 1 гадзіна;

усяго з V па IX клас – 5   гадзін.

         6.2 у адпаведнасці з пунктам 77 Палажэння:

6.2.1. на правядзенне грамадска карыснай працы – з разліку 1 гадзіна на кожны з ІІІ – VIII  класаў і 2 гадзіны ў IX класе:

ІІІ клас – 1 гадзіна;

V клас – 1 гадзіна;

VI клас – 1 гадзіна;

VII клас –1 гадзіна;

VIІІ клас – 1 гадзіна;

IX клас – 2 гадзіны;

          Усяго з ІІІ па IX клас  – 7 гадзін.

 1. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІ,  IV – ІХ  класаў праводзіцца “Гадзіна здароўя і спорту” у аб’ёме 1 гадзіна ў тыдзень. Заняткі “Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі і ўносяцца ў расклад вучэбных заняткаў.

         Усяго з  І – ІІІ ,   V – ІХ  клас7  гадзін.

 1. У адпаведнасці з пунктам 57 Палажэння, за кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў ажыццяўляецца дзяленне класаў на групы пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў:

         8.1. вучэбнага прадмета “Інфарматыка” – з разліку 1 гадзіна ў тыдзень на групу:

         VІІІ клас – 1 група, 1 гадзіна;

         Усяго з VІ па ІХ класы – 1 гадзіна.

 1. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І – ІІІ,  V – ІХ    класах праводзяцца стымулюючыя  заняткі:

         ІI клас – 1 гадзіна;

         V клас –2 гадзіны;

         VI клас – 2 гадзіна;

         VIII клас –2 гадзіны;

         Усяго з І па IX класы – 7  гадзін.

 1. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І – ІІI , V – ІХ класах праводзяцца падтрымліваючыя  заняткі:

         І клас – 1 гадзіна;

         II клас – 2 гадзіны;

V клас – 2 гадзіны;

VI клас – 1 гадзіны;

VII клас – 3 гадзіны;

VIIІ клас – 2 гадзіна;

IX клас – 4 гадзіны;

         Усяго з І - ІІI,  V – ІХ    класы – 15  гадзін.

 1. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІ,  V – ІХ    класаў праводзяцца факультатыўныя заняткі па вучэбным прадметам:

         І клас – 4 гадзіны;

         II клас – 2 гадзіны;

         V клас – 1 гадзіна;

VI клас – 1 гадзіна;

VII клас –1 гадзіна;

VIII клас –1 гадзіна;

          Усяго з І –  ІХ класы – 10  гадзін.

 1. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у V і ІХ класах праводзіцца факультатыўны занятак “Гуляем у футбол”:

        VI клас – 1 гадзіны;

         ІХ клас –3 гадзіны;

         Усяго ў V і ІХ класах – 4  гадзіны.

         Такім чынам,  агульная колькасць гадзін, якая фінансуецца з бюджэту, па Азарыцкай базавай школе на 2019/2020 вучэбны год, складае:

 

Колькасць гадзін (у тыдзень)

І , ІІ,    

III  класы

V – IХ класы

Усяго

1. 1. на правядзенне вучэбных прадметаў

(улічыць напаўнальнасць пачатковых класаў)

56

143

199

1.2.факультатыўных заняткаў, у тым ліку

16

32

48

1.2.1. факультатываў

1.2.2. стымулюючых заняткаў

1.2.3. падтрымліваючых заняткаў

1.2.4. дзяленне класа на групы для вывучэння асобных прадметаў (пры недастатковай напаўняльнасці класаў)

1.2.4.1. інфарматыкі

1.2.5. заняткаў гульнявымі відамі спорту

1.2.6. гадзіна здароўя і спорту

6

4

10

1

6

7

3

12

15

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

4

4

2

5

7

Не выкарыстоўваюцца

4

 

4

Усяго

16

32

48

2. Агульная колькасць гадзін павялічваецца (у тыдзень):

2.1. дзяленне класа на групы

-

-

-

2.2.  працоўнае навучанне

-

5

5

2.4. спец. мед. група

-

-

-

2.5. грамадска карысная праца

1

6

7

Усяго

1

11

12

3. Агульная колькасць гадзін павялічваецца (на вучэбны год):

3.1. на індывідуальнае навучанне ваджэнню трактараў (на год)

-

-

-

3.2. вучэбна-палявыя зборы і медыцынская практыка (на год)

-

-

-

Усяго

-

-

-

Усяго па 1-3 пунктах

73

186

259

4. Акрамя вучэбнага плану выдзяляюцца гадзіны на:

4.1.правядзенне арганізацыйна-выхаваўчай работы

15

25

40

4.2. ажыццяўленне дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці  вучняў

4,3

10,6

14,9

4.3. арганізацыю гуртковай работы

 

 

 

УСЯГО ГАДЗІН ПА ШКОЛЕ

92,3

221,6

309,9

         
 1. Па завяршэнні навучальнага года з вучнямі V – VIII класаў праводзіцца 5 дзённая працоўная практыка (па 3 вучэбных гадзіны ў дзень) – усяго 15 гадзін на кожны з V – VIII  класаў
 2. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні навучэнцаў ажыццяўляецца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

першая чвэрць – з 2 верасня 2019 г. па 31 кастрычніка 2019 г.;

другая – з 11 лістапада 2019 г. па 24 снежня 2019 г.;

трэцяя – з 13 студзеня 2020 г. па 28 сакавіка 2020 г.;

чацвёртая – з 6 красавіка 2020 г. па 30 мая 2020 г.

На працягу навучальнага года устанаўліваюцца канікулы:

асеннія – 19 дзён з 1 лістапада 2019 г. па 9 лістапада 2019 г. уключна;

зімовыя – 17 дзён з 26 снежня 2019 г. па 11 студзеня 2020 г. уключна;

вясеннія – 7 дзён з 30 сакавіка 2020 г. па 4 красавіка 2020 г. уключна;

летнія – 92 дні з 1 чэрвеня 2020 г. па 31 жніўня 2020 г.,

         для вучняў, якія законылі навучанне на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, – 82   дні з 11 чэрвеня 2020 г. па 31 жніўня 2020 г. уключна.

        Для навучэнцаў І – ІІ  класаў у ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя зімовыя канікулы з 17 лютага 2020 г. па 23 лютага 2020 г. працягласцю 7 дзён.

 

 

 

 

І, ІІ,  ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ класы

I. Вучэбныя прадметы   

Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень

I

II

ІІІ

V

VI

VII

VІІІ

ІХ

Усяго

1. Беларуская мова

3

3/2

3/2

3

3

2

2

2

21/19

2. Беларуская літаратура (літа-ратурнае чытан-не)

3

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

1/2

 

 

 

2/1

 

 

 

1/2

 

 

 

15/16

 

 

 

3. Руская мова

1

2/3

2/3

3

3

2

2

2

17/19

4. Руская літаратура (літа-ратурнае чытан-не)

 

-

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2/1

 

1/2

2/1

 

13/12

 

5. Замежная мова

-

-

3

3

3

3

3

3

18

6. Матэматыка

4

4

4

5

5

5

5

4/5

36/37

7. Інфарматыка

-

-

-

-

1

1

1

1

4

8.Чалавек і cвет

1

1

1

1

-

-

-

-

4

9.Сусветная гісторыя

-

 

-

 

 

 

2

 

1

 

1

 

1

 

2/1

7/6

10. Гісторыя Беларусі

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

4

11.Грамадазнаў-ства

-

-

-

-

-

-

-

0/2

0/2

12. Геаграфія

-

-

-

-

1

1

2

2/1

6/5

13. Біялогія

-

-

-

-

1

2

2

1/2

6/7

14. Фізіка.

-

-

-

-

-

2

2

3/2

7/6

15. Хімія

-

-

-

-

-

1

2

2

5

16. Выяўленчае мастацтва

2

 

1*

 

1

 

-

-

-

-

-

 

3

 

17. Мастацтва (айчынная і су-светная мастац-кая культура)

-

-

-

1

1

1

1

1/0

5/4

18. Музыка

1

1*

1

-

 

-

-

-

2

19. Працоўнае навучанне

1

 

1*

 

1

 

1

 

2

 

2

 

1

 

1

9

20. Фізічная  культура і здароўе

2

 

2*

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

14

 

 

22. Асновы бяспекі жыцця-дзейнасці

-

1

1

1

-

-

-

-

 3                                               

Абавязковая вучэбная нагрузка у тыдзень на аднаго вучня  

18

20

23

26

28

29

30

30

199

II.Факультатыў-ныя,стымулю-ючыя, падтрым- ліваючыя  заняткi

6

6

4

6

6

6

6

8

48

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

22

22

24

27

30

30

31

33

 

Агульная коль-касць вучэбных  гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

24

21

27

32

34

35

36

38

 247

 

*гадзіны не тарыфіцыруюцца і не ўключаюцца ў агульную колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту (для класаў з напаўняльнасцю вучняў да 6 вучняў)

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё в этом разделе